Program konferencji

Program konferencji

„Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”.

12 i 13 września 2014, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii uniwersytetu Wrocławskiego

 

12 września 2014

Otwarcie konferencji  – godzina 9.00

Sesja I : Zasada zrównoważonego rozwoju u ujęciu aksjologicznym i społecznym

MODERUJE dr Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

dr Marta Woźniak, Uniwersytet Opolski,

 Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym 9.10 – 9.35

 

dr Joanna Nowak

Pomocniczość i zrównoważony rozwój - uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy we Republice Włoskiej  9.40- 10.10

 

dr Katarzyna Kobielska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii

"Drabina partycypacji społecznej" w praktyce planowania przestrzennego  10.10- 10.40

 

mec. Katarzyna Sobańska – Laskowska, Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu

Zrównoważony rozwój przestrzeni a działalność Rzecznika Praw Obywatelskich 10.40 - 11.10

Przerwa kawowa 11.15 11.40

Sesja II: Ochrona dóbr kultury i środowiska życia człowieka jako element zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym

MODERUJE dr inż. Krzysztof Rząsa, prodziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Waramińsko- Mazurskiego, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

dr hab. Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku

Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych  11.45 – 12. 15

Ochrona dziedzictwa kulturowego a zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym

dr Ewa Banak, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

Ocalić przeszłość dla przyszłości - dziedzictwo kulturowe w rozwoju zrównoważonym i jego ochrona planistyczna  12.20 – 12.50

 

dr Monika Drela, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współczesne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym 12.50 – 13.15

 

Przerwa obiadowa 13.20 – 14.05

 

Sesja III: Ustrojowe i polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

MODERUJE dr hab. Piotr Lisowski, Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Normatywne, doktrynalne i praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju jako podstawowej determinanty planowania i zagospodarowania przestrzennego 14.10  – 14.40

dr Milan Ušák, Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Burmistrz Gminy Siechnice

Finansowo niezrównoważony system zagospodarowania przestrzennego 14.45 -  15. 10

 

mgr Piotr Drzewiński, Uniwersytet Wrocławski

Analiza polityk rozwoju gmin wrocławskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin  15.15 – 15. 40

 

mgr  Maciej Sonik, Starosta Krapkowicki

Konsekwencje zmian demograficznych dla polityki przestrzennej 15.45 – 16.10

 

16.10 podsumowanie obrad i czas na dyskusję

 

13 września 2014

Otwarcie drugiego dnia Konferencji 9.20

Sesja I: Ład przestrzenny - trudna sztuka równoważenia dążeń i możliwości.

MODERUJE dr hab. Prof. UWr. Lidia Klat- Wertelecka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

dr Magdalena Tabernacka, Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Prawna determinacja kategorii ładu przestrzennego a społeczne i faktyczne determinanty zrównoważonego rozwoju przestrzeni.

 

dr Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

W poszukiwaniu ładu przestrzennego w strefie podmiejskiej 

 

mgr Przemysław Filar, Towarzystwo upiększania miasta Wrocławia

Konsultacje społeczne podczas rewitalizacji miast: Lipsk, Łódź, Poznań, Wrocław. Zrównoważony rozwój i narzędzia partycypacji. 10.30 – 10.55

 

mgr Piotr Kapusta i mgr Wiktor Trybka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Hałas lotniczy a realizacja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście zagospodarowania przestrzennego

 

Przerwa kawowa 11.25 - 11.50

 

Sesja II Proceduralne i prawne aspekty zrównoważonego planowania przestrzennego

MODERUJE dr Monika Drela , Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

mgr Jakub H. Szlachetko Konstrukcja prawna i tryb rozpoznawania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i  Administracji, Uniwersytet Gdański 11.50 – 12.15

mgr Justyna Mielczarek, Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Działania wewnętrzne organu administracji publicznej w procesie planowania przestrzennego

12.20 – 12. 40

 

mgr Marcin Rudnicki, Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy jako instytucja służąca  zrównoważonemu rozwojowi w zagospodarowaniu przestrzennym.  12. 45 – 13.05

 

13.05 -  Podsumowanie części plenarnej

13.20 – 14.00 – czas na dyskusję z autorami posterów

               

 

WYSTAPIENIA POSTEROWE

Magdalena Abu Gholeh, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Parki kulturowe jako forma ochrony dziedzictwa kulturowego

 

mgr Joanna Czesak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zrównoważony rozwój w lokalizacji elektrowni wiatrowych

 

mgr Paulina Ilnicka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Ochrona zdrowia i życia jako kryterium zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym – wystąpienie posterowe

 

Marta Woźniak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Proces biogazowania jako remedium na problemy gospodarki odpadami

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie konferencji.